:: سال 28، شماره 88 - ( 4-1399 ) ::
جلد 28 شماره 88 صفحات 141-175 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تبارشناختی نسبت «ادبیات» و «تربیت» در تجدد ایرانی
احمد خاتمی1، قدرت الله طاهری2، یعقوب خدادادی3
1- دانشگاه شهید بهشتی ، A_khatami@sbu.ac.ir
2- دانشگاه شهید بهشتی
3- دانشگاه شهیدبهشتی
چکیده:   (381 مشاهده)
هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت تاریخی خاصی است که در آن نسبتی تازه میان «متون ادبی» و «تربیت ملت» برقرار شد و صورت­بندی متفاوتی برای «ادبیات» رقم ­خورد. برای رسیدن به این منظور از روش تبارشناسی استفاده ­شد. از منظر تبارشناختی، پدیده­ها ذاتی فراتاریخی ندارند و در پی رخ‌دادهای تاریخی و در درون مناسبات پیچیده قدرت برساخته می­شوند. یافته­های پژوهش نشان می­دهد، «شعر» و «تربیت» در گفتمان قرون میانی تعریف، کارکرد و صورت­بندی خاصی داشتند و در پیوند با سازوکار قدرت وصولگر و ساخت سلسله‌مراتبی جامعه، نسبتی با یکدیگر می‌یافتند. مواجهه حاکمیت قاجار و جامعه ایران با بحران­های متعددی همچون جنگ، وبا و قحطی، قدرت وصولگر را با مانع مواجه ­کرد. با فعال­شدن سازوکار­های جدید قدرت (انضباطی و زیست­سیاست) و شکل­گیری پیش­فرض برابری، ساخت سلسله­مراتبی جامعه آرام­آرام سست­ شد و مسئله تعلیم و تربیت عمومی همچون راه نجات دولت و ملت مسئله‌مند ­شد. صورت­بندی گفتاری نقد ادبی، «خلقیات مردم ایران» و «متون ادبی» را به ابژه تبدیل­ و نسبتی تازه میان این دو برقرار کرد. دراین‌میان، مجموعه­ای از متون و موقعیت­های اجتماعی متفاوت ذیل دال واحد «ادبیات» گرد آمدند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که با تغییر سازوکارهای قدرت در دوره قاجار، گسستی اساسی در هستی تاریخی ایرانیان پدید آمد و نسبت­های تازه­ای میان امور برقرار شد؛ «ادبیات» و «تربیت» تعریف، کارکرد و مفصل­بندی تازه­­ای یافتند و نسبتی تازه با یکدیگر برقرار کردند.
 
واژه‌های کلیدی: شعر، ادبیات، تربیت، قدرت وصولگر، زیست­سیاست، تبارشناسی
متن کامل [PDF 8801 kb]   (105 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: نقد ادبی
فهرست منابع
1. آخوندزاده، ميرزافتحعلي (1351) مقالات. به¬کوشش باقر مؤمني. تهران: آوا.
2. آخوندزاده، ميرزافتحعلي (1356) تمثيلات. ترجمة محمدجعفر قراچه¬داغي. چاپ سوم. تهران: خوارزمي.
3. آدميت، فريدون (1357) انديشه¬هاي ميرزا آقاخان کرماني. چاپ دوم. تهران: پيام.
4. آدميت، فريدون و هما ناطق (1356) افکار اجتماعي و سياسي و اقتصادي در آثار منتشرنشدة دوران قاجار. چاپ دوم. تهران: آگاه.
5. آقازاده، احمد و محمد آرمند (1393) تاريخ آموزش و پرورش ايران. تهران: سمت.
6. اتحاديه، منصوره و همکاران (1392) وباي عالمگير. تهران: تاريخ ايران.
7. اعرافي، عليرضا و همکاران (1377) آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن. جلد اول. تهران: سمت.
8. الياس، جان (1382) فلسفة تعليم و تربيت: قديم و معاصر. ترجمة عبدالرضا ضرابي. قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام‌خميني.
9. امن¬خاني، عيسي (1398) تبارشناسي نقد ادبي ايدئولوژيک. تهران: خاموش.
10. امن¬خاني، عيسي و منا علي¬مددي (1395) «در غياب نقد ادبي و زبان آن». پژوهش¬نامة انتقادي متون و برنامه¬هاي علوم انساني. سال شانزدهم. شمارة 5: 1-20.
11. بشردوست، مجتبي (1390) موج و مرجان. تهران: سروش.
12. بلخاري¬قهي، حسن (1393) درباب نظرية محاکات: مفهوم هنر در فلسفة يوناني و حکمت اسلامي. چاپ دوم. تهران: هرمس.
13. بورل. آر. ام. (1392) «همه¬گيري وبا در ايران (1904 م): برخي ابعاد جامعة قاجاري». ترجمة فريده فرزي و زهرا نظرزاده. خردنامه. شمارة 11: 1-22.
14. پارسي¬نژاد، ايرج (1380) روشنگران ايراني و نقد ادبي. تهران: سخن.
15. توفيق، ابراهيم (1396) دربارة نظام دانش. تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
16. توفيق، ابراهيم و همکاران (1398الف) برآمدن ژانر خلقات در ايران. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
17. توفيق، ابراهيم (1398ب) ناميدن تعليق. تهران: مانيا هنر.
18. توکلي طرقي، محمد (1395) تجدد بومي و بازانديشي تاريخ. چاپ دوم. تهران: پرديس دانش.
19. چراغي، رضا و همکاران (1390) «تحليل رويکردهاي انتقادي منتقدان ايراني به شعر کلاسيک». پژوهش زبان و ادبيات فارسي. شمارة 20: 137-162.
20. حلبي، علي¬اصغر (1380) تاريخ انديشه¬هاي سياسي در ايران و اسلام. تهران: اساطير.
21. حيدري، آرش (1395) تبارشناسي استبداد ايراني از منظر تاريخ فرهنگي. رسالة دکتري. استاد راهنما محمدحسين پناهي. دانشکدة علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبائي.
22. دلال¬رحماني، محمدحسين (1397) تحليل جامعه¬شناختي تاريخ‌ادبيات¬نگاري فارسي در گذار جامعة ايران به نوگرايي. رسالة دکتري. استاد راهنما اصغر ميرفردي. دانشکدة علوم انساني دانشگاه ياسوج.
23. دلوز، ژيل (1390) نيچه و فلسفه. ترجمة عادل مشايخي. تهران: ني.
24. ذوالفقاري، حسن و محبوبه حيدري (1395) ادبيات مکتب¬خانه¬اي ايران. تهران: چشمه.
25. راوندي، مرتضي (1383) سير فرهنگ و تاريخ تعليم و تربيت در ايران و اروپا. تهران: نگاه.
26. رضي، احمد (1391) «کارکردهاي تعليمي ادبيات فارسي». پژوهش‌نامة ادبيات تعليمي. سال چهارم. شمارة 15: 97-120.
27. زرقاني، سيدمهدي (1391) بوطيقاي کلاسيک. تهران: سخن.
28. زرگري¬نژاد، غلامحسين (1380) رسائل سياسي عصر قاجار. تهران: کتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران.
29. زرين¬کوب، عبدالحسين (1361) نقد ادبي. جلد اول. چاپ سوم. تهران: اميرکبير.
30. زرين¬کوب، عبدالحسين (1343) ارسطو و فن شعر. چاپ دوم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
31. سعدونديان، سيروس (1379) درآمدي بر جمعيت¬شناسي تاريخي ايران در عصر قاجار. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
32. سعدي، مصلح¬الدين (1385) کليات سعدي. تصحيح محمدعلي فروغي. تهران: هرمس.
33. سيف، احمد (1373) اقتصاد ايران در قرن نوزدهم. تهران: چشمه.
34. شرت. ايون (1395) فلسفه علوم اجتماعي قاره¬اي: هرمنوتيک، تبارشناسي و نظرية انتقادي. چاپ پنجم. تهران: ني.
35. شفيعي¬کدکني، محمدرضا (1387) ادوار شعر فارسي؛ از مشروطيت تا سقوط سلطنت. چاپ پنجم. تهران: سخن.
36. شفيعي¬کدکني، محمدرضا (1390) با چراغ و آينه؛ در جستجوي ريشه¬هاي تحول شعر معاصر ايران. تهران: سخن.
37. شهري، جعفر (1371) طهران قديم. جلد اول. چاپ سوم. تهران: معين.
38. صديق، عيسي (1347) تاريخ فرهنگ ايران. چاپ سوم. تهران: دانشگاه تهران.
39. طالبوف¬، عبدالرحيم (2536) کتاب احمد. به‌کوشش باقر مؤمني. چاپ دوم. تهران: شبگير.
40. طاهري¬مقدم، سيدمحمد و ابراهيم بوچاني (1394) «ميرزاملکم¬خان ناظم¬الدوله و تأملي بر انديشه¬هاي آموزشي او». جستارهاي تاريخي. سال ششم. شمارة 1: 73-88.
41. طوسي، خواجه نصيرالدين (2536) اخلاق ناصري. به تصحيح مجتبي مينوي و عليرضا حيدري. تهران: خوارزمي.
42. عروضي سمرقندي، نظامي (1385) چهارمقاله. به‌اهتمام محمد معين. چاپ دوم. تهران: جامي.
43. علي¬مددي، منا (1395) «از مخاطب خاص تا مخاطب عام». ادبيات پارسي معاصر. سال ششم. شمارة 1: 51-79.
44. غزالي¬طوسي، ابوحامد محمد (بي¬تا) نصيحة¬الملوک. مقدمه، تصحيح و حاشيه جلال¬الدين همايي. تهران: کتابخانة مجلس.
45. غزالي¬طوسي، ابوحامد محمد (1380) کيمياي سعادت. به‌کوشش حسين خديوجم. چاپ نهم. تهران: علمي و فرهنگي.
46. فارابي، محمد¬بن¬محمد (1390) فارابي و راه سعادت. ترجمة نواب مقربي. تهران: مؤسسة بنياد حکمت اسلامي صدرا.
47. فتوحي ¬رودمعجني، محمود (1380) «تعريف ادبيات». مجلة دانشکدة ادبيات و علوم انساني. دانشگاه خوارزمي. شمارة 32: 171-196.
48. فرمانفرمائيان، رکسانه (1389) جنگ و صلح در ايرانِ دورة قاجار. ترجمة حسن افشار. تهران: مرکز.
49. فروغي، محمدعلي (1387) مقالات فروغي. دو جلد. چاپ سوم. تهران: توس.
50. فروغي، محمدعلي (1313) خلاصة شاهنامة فردوسي. تهران: مجلس.
51. فلور. ويلم (1386) سلامت مردم در ايران عصر قاجار. ترجمة ايرج نبي¬پور. بوشهر: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر.
52. فوکو، ميشل (1393) تئاتر فلسفه. ترجمة نيکو سرخوش و افشين جهانديده. چاپ چهارم. تهران: ني.
53. فوکو، ميشل (1397الف) ديرينه‌شناسي دانش. ترجمة نيکو سرخوش و افشين جهانديده. چاپ پنجم. تهران: ني.
54. فوکو، ميشل (1397ب) مراقبت و تنبيه: تولد زندان. ترجمة نيکو سرخوش و افشين جهانديده. چاپ پانزدهم. تهران: ني.
55. فوکو، ميشل (1384) اراده به دانستن. ترجمة نيکو سرخوش و افشين جهان¬ديده. چاپ سوم. تهران: ني.
56. کاشاني، ميرزاتقي¬خان (1392) سفرنامة تفليس. به‌کوشش فرامرز معتمد دزفولي. تهران: تاريخ ايران.
57. کتابي، احمد (1392) «پيشگامان بررسي‌هاي جمعيت¬شناختي در ايران: عبدالغفار نجم‌الدوله و ميرزا ابوطالب زنجاني». نامة انجمن جمعيت‌شناسي ايران. شمارة 2: 7-36.
58. کتابي، احمد (1384) قحطي‌هاي ايران. تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.
59. کرماني، ميرزا آقاخان (2000) سه مکتوب. ويراستار: بهرام چوبينه. اسن ¬(آلمان): نيما.
60. کرماني، ميرزا آقاخان (1324ه‍. ق) آيينة اسکندري. تهران: بي¬نا.
61. کرماني، ناظم¬الاسلام (1357) تاريخ بيداري ايرانيان. به‌کوشش علي¬اکبر سعيدي¬ سيرجاني. تهران: بنياد فرهنگ ايران.
62. کرون، پاتريشيا (1394) تاريخ انديشة سياسي در اسلام. ترجمة مسعود جعفري. چاپ دوم. تهران: سخن.
63. کرون، پاتريشيا (1396) جوامع ماقبل صنعتي. ترجمة مسعود جعفري. چاپ دوم. تهران: ماهي.
64. کريم¬خان¬زند، مصطفي (1391) پيدايش مدرسة جديد در ايران. پايان¬نامة کارشناسي ارشد. استاد راهنما ابراهيم توفيق. دانشکدة علوم اجتماعي. دانشگاه تهران.
65. کريمي¬حکاک، احمد (1394) طليعة تجدد در شعر فارسي. ترجمة مسعود جعفري. چاپ سوم. تهران: مرواريد.
66. کسروي، احمد (1322) يکم دي¬ماه. تهران: چاپخانة پيمان.
67. کوشش، رحيم و همکاران (1396) «بررسي دگرگوني ادب تعليمي در جريان¬هاي شعر معاصر در ارتباط با تحولات اجتماعي». پژوهشنامة ادبيات تعليمي. شمارة 34: 57-78.
68. لامارک، پيتر (1396) فلسفة ادبيات. ترجمة ميثم محمداميني. تهران: فرهنگ نشر نو.
69. محبوبي ¬اردکاني، حسين (1370) تاريخ مؤسسات تمدني جديد در ايران. جلد اول. تهران: دانشگاه تهران.
70. مراغه¬اي، زين¬العابدين (بي¬تا) سياحت¬نامة ابراهيم¬بيگ. تهران: آگاه.
71. مستشارالدوله، ميرزا يوسف¬خان تبريزي (1356) يک کلمه. به¬کوشش باقر مؤمني. تهران: بي‌نا.
72. مشايخي، عادل (1395) تبارشناسي خاکستري است. تهران: ناهيد.
73. ملکم¬خان ناظم¬الدوله، ميرزا (1381) رساله¬ها. گردآوري و مقدمه حجت¬اللـه اصيل. تهران: نی.
74. ميرکيايي، مهدي (1394) نان و سياست. تهران: علم.
75. ناطق، هما (1358) مصيبت وبا و بلاي حکومت. تهران: گستره.
76. نصيري، هدايت (1396) تبارشناسي زيست¬سياست در ايران عصر قاجار. رسالة دکتري. دانشکدة علوم انساني. گروه علوم اجتماعي. دانشگاه ياسوج.
77. نظام¬الملک¬طوسي، ابوعلي‌حسن (1347) سيرالملوک. به‌اهتمام هيوبرت دارک. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
78. وشمگير، کيکاووس‌بن‌اسکندر (1312) قابوس¬نامه. به‌کوشش سعيد نفيسي. تهران: مطبعة مجلس.
79. Persian References In English
80. A’rafi, A et al. (1998) Theories of Muslem Scientists in Education and its Principles. Vol 1. Tehran: Samt [In Persian]
81. Adamiat, F & Nategh. H (1977) Social, Political and Economic Thoughts in Unpublished Works of the Qajar Period. Tehran: Agah [In Persian]
82. Adamiat, F (1978) Mirza Agha Khan Kermani Thoughts. Tehran: Payam [In Persian]
83. Aghazadeh, A., and Armand, M (2014) Iranian Education History. Tehran: Samt [In Persian]
84. Akhundzadeh, M (1972) Articles. Edited by Bagher Mo’meni. Tehran: Ava [In Persian]
85. Akhundzadeh, M (1977) Parables. Trans by Mohammad Ja’far Gharachehdaghi. Tehran: Kharazmi [In Persian]
86. Al-Ghazali. A. H. M. (Undated) Nisihah al-Muluk. With the Introduction, Correction and Margin of Jalaluddin Homayi. Tehran: Tehran Parliamentary Library [In Persian]
87. Al-Ghazali. A. H. M. (2001) Kimiaye Sa’adat. By the Efforts of Hussein Khadivjam. Tehran: Elmi-Farhangi [In Persian]
88. Alimadadi, Mona. (2016) "From a Specific Audience to a General Audience." Contemporary Persian Literature. 6 (1): 79-51 [In Persian]
89. Amankhan, I. (2019) The Genealogy of Ideological Literary Criticism. Tehran: Khamoosh [In Persian]
90. Amankhan, I. Alimadadadi, M (2016) “In Absence of Literary Criticism and it's Language”. Critical Journal of Texts and Humanities Programs,16 (5), 1-20. [In Persian]
91. Arouzi Samarghandi, Nezami (2006) Chahar Maghaleh. By Mohammed Moin. Tehran: Jami [In Persian]
92. Bashar-doost, M (2011) The Waves and the Corals. Tehran: Soroush [In Persian]
93. Bolkhari Ghahi, H (2014) On the Theory of Trials: The Concept of Art in Greek Philosophy and Islamic Jekmat. Tehran: Hermes [In Persian]
94. Burrel, R. M (2014) “The 1904 Epidemic of Cholera in Persia: Some Aspects of Qajar Society”. Translated by Farideh Farzi and Zahra Nazarzadeh. Kheradnameh. 11, 1-22.
95. Cheraghi, R. et al. (2011) “Analyzing the Critical Approaches of Iranian Critics to Classical Poetry”. Journal of Persian Language and Literature Research. 20: 137-162 [In Persian]
96. Crone, P. (2015) Medieval Islamic Political Thought. Trans by Mas’oud Ja’fari. Tehran: Sokhan [In Persian]
97. Crone, P. (2017) Pre-Industrial Societies; Anatomy of the Pre-Modern World. Trans by Mas’oud Ja’fari.Tehran: Mahi [In Persian]
98. Dalal Rahmani, M. H (2018) A Sociological Analysis of the Historiography of Persian Literature in the Transition of Iranian Society to Modernity (Ph.D. Thesis, Yasouj University) [In Persian]
99. Deleuze, J (2011) Nietzsche and philosophy. Trans by Adel Mashayekhi. Tehran: Ney [In Persian]
100. Elyas, J. (2003) Philosophy of Education: Classical and Contemporary. Translated by Abdoreza Zarabi. Ghom: Publication of Imam Khomeini Educational and Research Institute [In Persian]
101. Etehadeih, M., Shams, E & Ghafouri, A (2014) The Expansive Cholera. Tehran: History of Iran [In Persian]
102. Farabi, A. (2011) Farabi and the Path to Happiness. Trans by Navab Mogharabi. Tehran: Sadra Foundation for Islamic Wisdom [In Persian]
103. Farmanfarmaian, R. (2010) War and Peace in Qajar Persia. Trans by Hasan Afshar. Tehran: Markaz [In Persian]
104. Flor, Willem (2007) The Health of the People in Iran Qajar Era. Trans by Iraj Nabipour. Bushehr: Bushehr University of Medical Sciences and Health Services [In Persian]
105. Foroughi, M. A. (2008) Foroughi's Articles. 2 vols. Tehran: Toos [In Persian]
106. Foroughi, M. A. (1934) Summary of Ferdowsi's Shahnameh. Tehran: Majles Press [In Persian]
107. Fotuhi, M. (2001) "The Definition of Literature". Journal of the Faculty of Literature and Humanities. 9 (32): 171-196 [In Persian]
108. Fouceault, M. (2014) Philosophy of Theater. Trans by N. Sarkhosh & A. Jahandideh. Tehran: Ney [In Persian]
109. Halabi, A (2001) History of Political Thoughts in Iran and Islam. Tehran: Asatir [In Persian]
110. Halabi, A (2005) History of Sexuality. Trans by N. Sarkhosh & A. Jahandideh. Tehran: Ney [In Persian]
111. Halabi, A (2018a) Archeology of Knowledge. Trans by N. Sarkhosh & A. Jahandideh. Tehran: Ney [In Persian]
112. Halabi, A (2018b) Discipline and Punishment: The Birth of The Prison. Trans by N. Sarkhosh & A. Jahandideh. Tehran: Ney [In Persian]
113. Heydari, A (2016) Genealogy of Iranin Despotism: Cultural History Perspective (Ph.D. Thesis, Allameh Tabataba'i University, 2016). Supervisor Mohammad Hossein Panahi [In Persian]
114. Karimi-Hakkak, A. (2015) Recasting Persian Poetry. Trans by Mas’oud Ja’fari. Tehran: Morvarid [In Persian]
115. Karimkhanzand, M. (2012) The Birth of a New School in Iran (Master Thesis. Tehran University [In Persian]
116. Kashani, M. (2013) Travelogue of Tbilisi. By the Efforts of the F. Mo’tamed Dezfouli. Tehran: Iranian History Publication [In Persian]
117. Kasravi, A. (1944) The First Day of Dey (Month). Tehran: Peyman [In Persian]
118. Kermani, Mirza Agha Khan. (2000) Three Written. Editor: Bahram Chubineh. Essen (Germany): Nima [In Persian]
119. Kermani, Mirza Agha Khan. (1906) Aeene Eskandari. Tehran: Bena [In Persian]
120. Kermani, Nazim al-Islam (1977) History of Iranian Awakening. By the Efforts of Ali Akbar Saeed Sirjani. Tehran: Iranian Cultural Foundation [In Persian]
121. Ketabi, A (2013) “A Rare Man of Iranian Land Lover Descent”. Journal of Economic and Political Information. (293): 68-89 [In Persian]
122. Ketabi, A (2005) The famines of Iran. Tehran: Office of Cultural Research [In Persian]
123. Koshesh. R., Modarresi. F., Noori.Z. (2018) “A Study on the Evolution of Didactic Literature in Contemporary Poetry in Line with Social Evolution”. Didactic Literature Rewiew. 9(34), 57-78 [In Persian]
124. Lamarck, P. (2017) Philosophy of Literature. Trans by Meysam Mohammad Amini. Tehran: New Publishing Culture [In Persian]
125. Mahboubi Ardakani. H. (1992) History of New Civilization Institutions in Iran. V 1. Tehran: Tehran University Press [In Persian]
126. Maraghey, Zayn al-Abidine (Undated) Ibrahimbeig's Travelogue. Tehran: Agah [In Persian]
127. Mirkiai, M. (2015) Bread and Politics. Tehran: Elm [In Persian]
128. Mirza Malkam Khan Nazim al-Dawlah (2002) Treatises. Compilation and Introduction by Hojjatollah Asil. Tehran: Ney [In Persian]
129. Mostashar al-Dawlah, Mirza Yousefkhan Tabrizi (1978) Yek Kalameh. Try it with Bagher Momeni. Tehran: Ava [In Persian]
130. Nasiri. H (2018) Genealogy of Bio-politics in Iran of Qajar Dynasty (Ph.D. Thesis. Yasouj University [In Persian]
131. Nategh, H. (1979) Cholera Disaster and Government Disaster. Tehran: Gostareh [In Persian]
132. Nizam Al-Mulk (1968) Siyar Al-Muluk (also known as Siasat-nama). Edited by H. Darke. Tehran: Bongah Tarjomeh va Nashr Ketab [In Persian]
133. Parsi nejad. I. (2001) Iranian Intellectuals and Literary Criticism. Tehran: Sokhan [In Persian]
134. Ravandi, M. (2004) The Culture and History of Education in Iran and Europe. Tehran: Negah [In Persian]
135. Razi, A. (2012) “Didactic Functions of Persian Literature”. Didactic Literature Review. 4(15), 97-120 [In Persian]
136. Sa’di, M. (2006) Collection, Edited by M. A. Foroughi. Tehran: Hermes [In Persian]
137. Sa’dvandian, S. (2000) An Introduction to Historical Demography of Iran During the Age of Qajar Dynasty. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance [In Persian]
138. Saif, A. (1994) The Iranian Economy in the Nineteenth Century. Tehran: Cheshmeh [In Persian]
139. Seddigh, I. (1968) History of Iranian Culture. Tehran: Tehran University Press [In Persian]
140. Shafii kadkani. M. R (2008) Periods of Persian Poetry from Constitutionalism to the Fall of the Monarchy. Tehran: sokhan Publication [In Persian]
141. Shafii kadkani. M. R (2011) Ba Cheragh-o Ayene. Tehran: Sokhan [In Persian]
142. Shahri, J. (1992) Old Tehran. Vol 1. Tehran: Moin [In Persian]
143. Sherratt, Y. (2013) Continental Philosophy of Social Science: Hermeneutics, Genealogy and Theory from Greece to the Critical Tewnty-First Century. Trans by Hadi Jalili. Tehran: Ney [In Persian]
144. Taheri Moqadam, S. M., Boochani, E (2015) “An Investigation of Educational Perspectives of Mirza Malkum Khan Nazem al-Dowleh”. Historical study. 6 (1): 73-88 [In Persian]
145. Talibov, A. (1977) Ahmad's book. By the Efforts of Bagher Momeni. Tehran: Shabgir [In Persian]
146. Tavakoli Targhi, M (2016) Vernacular Modernity and the Rethinking of History. Tehran: Pardis Danesh [In Persian]
147. Tofigh, E (2017) About the Knowledge System. Tehran: Institute for Cultural and Social Studies [In Persian]
148. Tofigh, E. et al. (2019b) Naming the Suspension. Tehran: Mania Honar.
149. Tofigh, E. et al. (2019a) The Emergence of the 'KHolqiat' Genre in Iran. Tehran: Institute of Culture, Art and Communication [In Persian]
150. Tousi, Khajeh Nasirodin (1977) The Nasirean Etices. Edited by Mojtaba Minovi and Alireza Heydari. Tehran: Kharazmi [In Persian]
151. Voshmgir, Keykavus bin Alexander (1933) Qaboosnameh. By the Efforts of Saeed Nafisi. Tehran: Parliament House [In Persian]
152. Zargari Nejad, Gh. (2001) Political Treatises of Qajar Peroid. Tehran: Nation Library of the Islamic Republic of Iran [In Persian]
153. Zarghani. S. M. (2012) Classic Poetics. Tehran: Sokhan [In Persian]
154. Zarinakub, A. (1982) Literary Criticism. Vol 1. Tehran: Amirkabir [In Persian]
155. Zarinakub, A. (1964) Aristotle and Poetics. Tehran: Bongah tarjome va Nashr ketab [In Persian]
156. Zolfaghari. H., & Heydari. M (2016) Iranian School Literature. Tehran: Cheshmeh [In Persian]XML   English Abstract   Printسال 28، شماره 88 - ( 4-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها