[Home ] [Archive]   [ فارسی ]  
:: Main :: About :: Current Issue :: Archive :: Search :: Submit :: Contact ::
:: year 29, Issue 90 (7-2021) ::
زبان و ادبیات فارسی 2021, 29(90): 223-246 Back to browse issues page
Exploring the Origins and Analyzingthe Images of Body and Soul in Naser Khosrow’s Works
Maryam Kasayi1, Rahman Zabihi *2, Alireza Asadi1
1- Ilam University
2- Ilam University , r.zabihi@ilam.ac.ir
Abstract:   (694 Views)
Naser Khosrow’s intellectual system has been formed on the basis of his deep knowledge of religions, nations and ideologies, his faith inIsmailism, as well asthe cosmological and anthropological issues;and this coherent system of thought has had a decisive and visible effect on other aspects of his speech, including imagery.One of the important centers of artistic images in his works is the reflection on the dual spiritual and physical nature of man. Based on a descriptive-analytical method, this study seeks to search for the roots and sources of the artistic images of the body and soul in the works of Naser Khosrow as well as theircriticism and analysis.The origin of body and soul, the philosophy of the soul belonging to the body, the nature and destiny of body and soul and the different needs of these two are the most important reasons for creating numerous images of body and soul in Naser Khosrow’s works.Several other important clusters of images of body and soul are formed around concepts such as house and landlord, servant and master, ship and shipmaster, shirt, pearl and shell, mine and gem, prison and prisoner, and book and tree, showing body and soul relations from different perspectives.The results of the study show that the roots and sources of many images of body and soul in Nasser Khosrow’s works have been mentioned in previous theological and philosophical sources, including ancient Greek, Gnostic, Indian, Iranian, and Islamic works.
 
Keywords: Naser Khosrow, Anthropological Ideas, Philosophical Ideas, Images of Body and Soul, Ismaili Beliefs
Full-Text [PDF 874 kb]   (209 Downloads)    
Type of Study: Research | Subject: Special
References
1. ابن‌سینا، حسن‌بن‌عبدالـله (1383) رسالۀ نفس. تصحیح موسی عمید. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و دانشگاه بوعلی سینا.
2. ابوریحان بیرونی (1358) تحقیق ماللهند. ترجمۀ منوچهر صدوقی سها. تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
3. ارسطو (1369) دربارۀ نفس. ترجمۀ علی محمد تجدد. تهران: حکمت.
4. ارسطو (1377) در کَون و فساد. ترجمۀ اسماعیل سعادت. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
5. اسماعیل‌پور، ابوالقاسم (1387) اسطورۀ آفرینش در آثار مانی. تهران: کاروان.
6. اسماعیل‌پور، ابوالقاسم (1388) ادبیات گنوسی. تهران: اسطوره.
7. افلاطون (1380) دورۀ آثار افلاطون. ترجمۀ محمدحسن لطفی. تهران: خوارزمی.
8. اولِیِری، دُلیسی (1374) انتقال علوم یونانی به عالم اسلامی. ترجمۀ احمد آرام. تهران: نشر دانشگاهی.
9. جوهری نیشابوری، محمدبن‌ابی‌البرکات (1383) جواهرنامۀ نظامی. تصحیح ایرج افشار. تهران: میراث مکتوب.
10. حسینی، مریم (1387) «مروارید جان در صدف تن، سمبلی گنوسی در شعر فارسی». مجلۀ دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان. سال هفتم. شمارة 25: 49ـ64.
11. خواجه نصیرالدین طوسی، محمدبن‌محمد (1348) تنسوخ‌نامۀ ایلخانی. تصحیح مدرس رضوی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
12. دفتری، فرهاد (1386) تاریخ و عقاید اسماعیلیه. ترجمۀ فریدون بدره‌ای. تهران: فرزان روز.
13. ذبیحی، رحمان (1396) «جست‌وجو در سرچشمه‌ها و تحلیل بن‌مایۀ درخت در آثار ناصرخسرو». مجلۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی. سال بیست‌وپنجم. شمارۀ 82: 113ـ131.
14. زنر، رابرت چارلز (1392) زروان یا معمای زرتشتی‌گری. ترجمۀ تیمور قادری. تهران: امیرکبیر.
15. ژینیو، فیلیپ و شهناز شاهنده (1375) «پیوند جان و تن از مانویت تا اسماعیلیه». مجلۀ فرهنگ. شمارۀ 17: 317ـ334.
16. صفا، ذبیح‌اللـه (1384) تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی. تهران: مجید و فردوس.
17. فارابی، ابونصر محمدبن محمد (1382) فصول منتزعه. ترجمۀ حسن ملکشاهی. تهران: سروش.
18. فلوطین (1389) دورۀ آثار فلوطین. ترجمۀ محمدحسن لطفی. تهران: خوارزمی.
19. کرمانی، حمیدالدین (1952م/ 1371ق) راحه‌العقل. تحقیق و تقدیم محمدکامل‌حسین و محمدمصطفی حلمی. قاهره: دارالفکر العربی.
20. کیسپل، گیلز (1388) «کیش گنوسی از آغاز تا سده‌های میانه». در مجموعه مقالات ادبیات گنوسی. ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیل‌پور. تهران: اسطوره: 97ـ123.
21. گوتاس، دیمیتری (1381) تفکر یونانی، فرهنگ ایرانی. ترجمۀ سعید حنایی کاشانی. تهران: نشر دانشگاهی.
22. مجمل‌الحکمه (1387) به‌کوشش محمدتقی دانش‌پژوه و ایرج افشار. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
23. محقق، مهدی (1386) تحلیل اشعار ناصرخسرو. تهران: دانشگاه تهران.
24. منصوری، عباسعلی (1397) «تحلیل دیدگاه ناصرخسرو دربارۀ چیستی سعادت انسان». انسان‌پژوهی دینی. شمارۀ 39: 83ـ102.
25. مینوی خرد (1391) ترجمۀ احمد تفضلی. تهران: توس.
26. ناصرخسرو، ابومعین (1363) جامع‌الحکمتین. تصحیح هانری کربن و محمد معین. تهران: طهوری.
27. ناصرخسرو، ابومعین (1365) دیوان. تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق. تهران: دانشگاه تهران.
28. ناصرخسرو، ابومعین (1380) دیوان. به‌اهتمام سیدنصرالـله تقوی با مقدمۀ سیدحسن تقی¬زاده. تهران: معین.
29. ناصرخسرو، ابومعین (1384) خوان‌الاخوان. تصحیح و تحشیۀ علی قویم. تهران: اساطیر.
30. ناصرخسرو، ابومعین (1390الف) وجه دین. با مقدمۀ تقی ارانی. تهران: اساطیر.
31. ناصرخسرو، ابومعین (1390ب) گشایش و رهایش. تصحیح و مقدمۀ سعید نفیسی. تهران: اساطیر.
32. ناصرخسرو، ابومعین (1391) زادالمسافرین. تصحیح و تحشیه محمد بذل‌الرحمن. تهران: اساطیر.
33. ویدن‌گرن، گئو (1390) مانی و تعلیمات او. ترجمۀ نزهت صفای اصفهانی. تهران: مرکز.
34. هالرید، استوارت (1388) «درآمدی بر کیش گنوسی». در مجموعه مقالات ادبیات گنوسی. ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیل‌پور. تهران: اسطوره: 52ـ94.
Send email to the article author

Add your comments about this article
Your username or Email:

CAPTCHAXML   Persian Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kasayi M, Zabihi R, Asadi A. Exploring the Origins and Analyzingthe Images of Body and Soul in Naser Khosrow’s Works. زبان و ادبیات فارسی. 2021; 29 (90) :223-246
URL: http://jpll.khu.ac.ir/article-1-4018-en.html


Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
year 29, Issue 90 (7-2021) Back to browse issues page
دوفصلنامه  زبان و ادبیات فارسی Half-Yearly Persian Language and Literature
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4419