دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی- فرم‌ تعهدنامه و تعارض منافع
فرم‌ تعهدنامه و تعارض منافع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/26 | 
فرم تعهدنامه:
./files/site1/files/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.docx
 ./files/site1/files/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.pdf
فرم تعارض منافع:
./files/site1/files/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-.docx
 ./files/site1/files/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-.pdf
نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی:
http://jpll.khu.ac.ir/find.php?item=1.119.31.fa
برگشت به اصل مطلب