دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی- لیست داوران شماره 89
لیست داوران شماره ۸۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/25 | 
دکتر سهیلا صلاحی مقدم  دانشگاه الزهرا
دکتر مهبود فاضلی  دانشگاه الزهرا
دکتر کلثوم قربانی جویباری  دانشگاه بیرجند
دکتر یوسف اصغری بایقوت  دانشگاه جیرفت
دکتر زهرا درّی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دکتر اسحاق طغیانی  دانشگاه اصفهان
دکتر علی تسلیمی  دانشگاه مازندران
دکتر جان‌اله کریمی مطهر  دانشگاه تهران
دکتر سجاد آیدنلو  دانشگاه ارومیه
دکتر میلاد جعفرپور دانشگاه یزد
دکتر مجتبی منشی‌زاده  دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر رحمان ذبیحی  دانشگاه ایلام
دکتر حسین پاینده  دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر حورا یاوری دانشگاه کلمبیا
دکتر حامد نوروزی  دانشگاه بیرجند
دکتر مریم سیدان  دانشگاه صنعتی شریف
دکتر سمیرا شفیعی دانش‌آموخته د کتری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی شیخ‌الاسلامی  دانشگاه تهران
دکتر حکیمه دبیران دانشگاه خوارزمی
دکتر یدالله نصرالهی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر داوود اسپرهم دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محمدصادق بصیری دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر حسین آقاحسینی  دانشگاه اصفهان
دکتر محمود بشیری دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مریم شهامت دانش‌آموخته دکتری دانشگاه تهران
دکتر محمد راغب  دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سلمان ساکت  دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر ابوالفضل خطیبی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر فرزاد بالو  دانشگاه مازندران
دکتر سیدمرتضی میرهاشمی  دانشگاه خوارزمی
دکتر حسین ایمانیان دانشگاه کاشان
دکتر احمد تمیم‌داری  دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر رضا غفوری  دانشگاه حضرت نرجس رفسنجان
دکتر حسین داوری  دانشگاه دامغان
دکتر ناصر نیکوبخت  دانشگاه اصفهان
دکتر علی‌محمد مؤذنی  دانشگاه تهران
دکتر حبیب‌الله عباسی  دانشگاه خوارزمی
دکتر لیدا آذرنوا دانش‌آموخته دکتری دانشگاه خوارزمی
دکتر ابراهیم محمدی  دانشگاه بیرجند
دکتر مصطفی مهرآیین مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
دکتر مهدیه جوادی دانش‌آموخته دکتری دانشگاه مازندران
دکتر حاجیان نژاد دانشگاه تهران
دکتر عفت نقابی  دانشگاه خوارزمی
دکتر فاطمه مرادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر سیدعلی قاسم‌زاده دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمیدرضا شعیری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علیرضا نبی‌لو  دانشگاه قم
نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی:
http://jpll.khu.ac.ir/find-1.123.35.fa.html
برگشت به اصل مطلب