دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  AWT IMAGE مدیر مسئول
دکتر ناصرقلی سارلی، دانشیار دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: sarli[at]khu.ac.ir
 
  AWT IMAGE سردبیر
دکتر حبیب‌اله عباسی، استاد دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: abbasi[at]khu.ac.ir
AWT IMAGE مدیرداخلی
دکتر زهرا صابری، دکتری زبان و ادبیات فارسی
پست الکترونیکی: z.saberi۸۸[at]yahoo.com

AWT IMAGE مسئول پایگاه

طاهره سادات میراحمدی، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
پست الکترونیکی: mirahmadi[at]khu.ac.ir
 
****************************
AWT IMAGE اعضای هیئت تحریریه
 
دکترحسین آقاحسینی، استاد دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: h.aghahosaini[at]gmail.com

 
 
دکتر بهادر باقری، دانشیار دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: bagheri۱۳۸۵[at]yahoo.com
 
 
دکتر علی‌اکبر باقری خلیلی، استاد دانشگاه مازندران
پست الکترونیکی: aabagheri[at]umz.ac.ir

 
 
دکتر محمد پارسانسب، استاد دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: parsanasab۶۳[at]yahoo.com

 
 


 

دکتر تقی پورنامداریان، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پست الکترونیکی: pournamdariyan[at]yahoo.com
دکتر احمدغنی خسروی، استاد دانشگاه هرات
پست الکترونیکی: ahmadghanikhosravi[at]gmail.com
 
دکتر حکیمه دبیران، استاد دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: dabiran[at]khu.ac.ir

 
دکتر منظر سلطانی، دانشیار دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: soltani۵۳[at]yahoo.com
 

 
دکتر سید عین‌الحسن، استاد دانشگاه جواهر لعل نهرو هندوستان
پست الکترونیکی: seyyedeynolhasan[at]gmail.com
 
دکتر محمود فتوحی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: fotoohirud[at]yahoo.com
 
 
دکتر سیدمرتضی میرهاشمی، استاد دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: dr_mirhashemi[at]yahoo.com

 
دکتر عفت نقابی، دانشیار دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: neghabi_۲۰۰۰[at]yahoo.com
 
 

 

دکتر حامد نوروزی، دانشیار دانشگاه بیرجند
پست الکترونیکی: hd_noruzi[at]yahoo.com
 

 دکتر نعمت ییلدیریم، استاد دانشگاه آتاتورک ترکیه
پست الکترونیکی: nimatyildirim[at]gmail.com

 
نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی:
http://jpll.khu.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب