دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
صفحه اصلی اعضای هیات تحریریه
AWT IMAGE مدیر مسئول
دکتر ناصرقلی سارلی
دانشیار دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: naser_sarliyahoo.com


AWT IMAGE سردبیر
دکتر حبیب‌اله عباسی
استاد دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: abbasikhu.ac.ir


AWT IMAGE مدیراجرایی
دکتر زهرا صابری
دکتری زبان و ادبیات فارسی
پست الکترونیکی: z.saberi۸۸yahoo.com


AWT IMAGE اعضای هیئت تحریریه
دکترحسین آقاحسینی
استاد دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: h.aghahosainigmail.com


دکتر بهادر باقری
دانشیار داشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: bagheri۱۳۸۵yahoo.com


دکتر علی‌اکبر باقری خلیلی
استاد دانشگاه مازندران
پست الکترونیکی: aabagheriumz.ac.ir


دکتر محمد پارسانسب
استاد دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: parsanasab۶۶yahoo.com


دکتر تقی پورنامداریان
استاد پژوهشگاه
پست الکترونیکی: pournamdariyanyahoo.com


دکتر حکیمه دبیران
استاد دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: dabirankhu.ac.ir


دکتر ناصرقلی سارلی
دانشیار دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: naser_sarliyahoo.com


دکتر منظر سلطانی
دانشیار دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: soltani۵۳yahoo.com


دکتر حبیب‌اله عباسی
استاددانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: abbasikhu.ac.ir


دکتر محمود فتوحی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: fotoohirudyahoo.com


دکتر علی‌محمد مؤذنی
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: al.moazzeniyahoo.com


دکتر سیدمرتضی میرهاشمی
استاد دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: dr.mirhashemiyahoo.com


دکتر عفت نقابی
دانشیار دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: neghabi_۲۰۰۰yahoo.com


دکتر حامد نوروزی
دانشیار دانشگاه بیرجند
پست الکترونیکی: hd_noruziyahoo.com

 


 
نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی:
http://jpll.khu.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب