دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی- اخبار نشریه
3

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۱۲ | 
شماره 83 دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی زبان و ادبیات فارسی، سال 26، پاییز و زمستان 1396 منتشر شد.
شماره 82 دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی زبان و ادبیات فارسی، سال 26، بهار و تابستان 1396 منتشر شد.
نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی:
http://jpll.khu.ac.ir/find.php?item=1.43.18.fa
برگشت به اصل مطلب