دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی: خیابان شهید دکتر مفتح، شماره 49، تهران، ایران، کدپستی: 1571914911  

تلفن دفتر تهران: 88828292-021  

تلفن دفتر کرج: 34575015-026

پست الکترونیکی دفتر مجله:

mdazabanfarsi72@yahoo.com     و   mda72@khu.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی:
http://jpll.khu.ac.ir/find.php?item=1.56.21.fa
برگشت به اصل مطلب