دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/8 | 

نشانی:
کرج، انتهای خیابان شهید بهشتی،  دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر نشریات دانشکده ادبیات
کد پستی: 
۳۱۹۷۹-۳۷۵۵۱
شماره تلفن: ۳۴۵۱۰۶۱۱-۰۲۶
پست الکترونیکی: mdazabanfarsi۷۲[at]yahoo.com , mda۷۲[at]khu.ac.ir
نشانی وبگاه نشریه: Jpll.khu.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی:
http://jpll.khu.ac.ir/find-1.57.23.fa.html
برگشت به اصل مطلب