دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۸ | 

نشانی: ایران، تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کد پستی: 1571914911، صندوق پستی 3587-15815

شماره تلفن: 86072701-021، 34510611-026

پست الکترونیکی: mdazabanfarsi72yahoo.com , mda72khu.ac.ir

 

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی:
http://jpll.khu.ac.ir/find.php?item=1.57.23.fa
برگشت به اصل مطلب