[Home ] [Archive]   [ فارسی ]  
:: Main :: About :: Current Issue :: Archive :: Search :: Submit :: Contact ::
:: year 28, Issue 88 (7-2020) ::
2020, 28(88): 177-200 Back to browse issues page
Representation of “The Other” in Mathnavi Manavi
Maryam Dezfoulian Rad 1, Qolam Ali Fallah2, Farzad Baloo3
1- Kharazmi University , mrayam.dezfoulian@gmail.com
2- Kharazmi University
3- Mazandaran University
Abstract:   (557 Views)
So far, many thinkers with different approaches have studied the concept of “the other” and its examples in various aspects of human life. Literature has also attracted the attention of researchers and interested scholars as a platform for representing examples of “the other”. In addition to recognizing the place of “otherness” in the worldview of individuals in different eras, studying examples of “the other” in the literary texts has also made it possible to delimit the realm of “I”. In this paper, using an analytical method and adopting an eclectic approach, the researchers studied the potentials of Rumi’s Mathnavi in ​​representing the types of “the other” and in realizing the levels of otherness of “the other” and its place in the mystical worldview so as to gain a relative knowledge of the structures that govern mystical thoughts. To that end, we first explained the concept of “the other” in three intellectual-philosophical systems, namely contrastive, dialectical and intersubjective, and mentioned examples of “the other” in verses of Mathnavi. Then, we presented a reading of the levels of realization of otherness of “the other” and the conditions of their possibility in this text. From a general point of view, due to the contrastive structure of the mystical worldview and the definition of “the other” as an “alien”, the realization of high levels of otherness in the text of Mathnavi cannot be expected, but the narrative of the experience of union and depicting the inability of “I” to understand “the infinite other” can be regarded as representation of the highest level of otherness. Meanwhile, in the distance from the “alien” to “the infinite other” and through dialogue, a level of otherness is also represented in the relationship between the characters in some stories of Mathnavi.
 
Keywords: The Other, The Otherness, Mathnavi, Mystical Discourse
Full-Text [PDF 6213 kb]   (168 Downloads)    
Type of Study: Research | Subject: نقد ادبی
References
1. ادونيس، علي احمد سعيد (1385) تصوف و سوررئاليسم. ترجمة حبيب‌الـله عباسي. تهران: سخن. برتنس، هانس (1384) مباني نظرية ادبي. ترجمة محمدرضا ابوالقاسمي. چاپ سوم. تهران: ماهي. بوبر، مارتين (1386) من و تو. ترجمة ابوتراب سهراب و الهام عطاردي. چاپ دوم. تهران: فرزان‌روز. پورنامداريان، تقي (1388) در ساية آفتاب. تهران: سخن. جلالي‌مطلق، عادل (1390) «متافيزيک و متافيزيسن». اطلاعات حکمت و معرفت. دورة ششم، شمارة 2: 66-61. ديويس، کالين (1386) درآمدي بر انديشة لويناس. ترجمة مسعود عليا. تهران: مؤسسة پژوهشي حکمت و فلسفه ايران. رهبري، مهدي (1385) هرمنوتيک و سياست. تهران: کوير. زرين‌کوب، عبدالحسين (1366) بحر در کوزه. تهران: علمي. زرين‌کوب، عبدالحسين (1388) جستجو در تصوف ايران. تهران: اميرکبير. سجويک، پيتر (1388) دکارت تا دريدا، مروري بر فلسفة اروپايي. ترجمة محمد‌رضا آخوندزاده. تهران: ني. شفيعي‌کدکني، محمدرضا (1392) زبان شعر در نثرصوفيه، درآمدي به سبک‌شناسي نگاه عرفاني. تهران: سخن. عباسي، حبيب‌الـله و فرزاد بالو (1388) «تأملي در مثنوي معنوي با رويکرد منطق مکالمه‌اي باختين». نقد ادبي. دورة اول. شمارة 5: 148-173. عليا، مسعود (1388) کشف ديگري همراه با لويناس. تهران: ني. مولوي بلخي، جلال‌الدين محمد (1370) مثنوي معنوي. تصحيح رينولد نيکلسون. چاپ هشتم. تهران: مولي. ميرصادقي، جمال (1380) عناصر داستان. تهران: سخن. نجوميان، اميرعلي (1385) «مفهوم ديگري در انديشة ژاک دريدا». چهارمين همايش ادبيات تطبيقي. دانشگاه شهيد بهشتي: 215-226. Derrida, Jacques (1978) Writing and Difference. Trans by David Wills, Chicago and London: The University of Chicago Press. Levinas, Emmanuel (1987) Time and the Other, Trans by Richard A. Cohen, Pittsburgh: Duquense University Press. Levinas, Emmanuel (2000) Totalite et Infini; Essai sur L exteriorite. Paris: Liver de Poche. Persian References in English Abbasi, Habibollah & farzad baloo (2009) “A Reflection on Masnavi with Bakthin`s Dialogism Approach”. Literary Criticism. 1, n 5: 148-173 [In Persian] Adunis, Ali Ahmad Saeed (2006) Sufism and Surrealism. Trans by Habibollah Abbasi. Tehran: Sokhan [In Persian] Bertnes, Hans (2005) Literary Theory: The basics. Trans by Mohammad Reza Abolghassemi. 3rd ed. Tehran: Mahi [In Persian] Buber, Martin. (2006). I- You. Trans by Sohrab Abu-Torab & Elham Atarodi. Tehran: Farzan [In Persian] Davis, Colin (2007) Levinas: an Introduction. Trans by Masoud Olia. Tehran:Iranian Institute of Philosophy [In Persian] Derrida, Jacques (1978) Writing and Difference. Trans by David Wills, Chicago and London: The University of Chicago Press [In Persian] Jalali Motlagh, Adel (2011) “Metaphysics and Metaphysician”. Ettelaat Hekmat va Marefat. 6, n 2: 61-66 [In Persian] Levinas, Emmanuel (1987) Time and the Other, Trans by Richard A. Cohen, Pittsburgh: Duquense University Press [In Persian] Levinas, Emmanuel (2000) Totalite et Infini; Essai sur L exteriorite. Paris: Liver de Poche [In Persian] Mir Sadeghi, Jamal (2004) Elements of the Story. Tehran: Sokhan [In Persian] Molavi Balkhi, Jalal-e- Din Mohammad (1991) Masnavi Manavi. 8th ed. Tehran: Mola [In Persian] Nojoumian, Amir Ali (2006) “Another Concept in Zack Derrida s Thought”. 4th Comparative Literature Conference. Shahid Beheshti University. 215-226 [In Persian] Olia, Masoud (2009) Discovering The Other with Levinas. Tehran: Ney [In Persian] Pournamdarian, Taghi (2009) In the Shade of The Sun. Tehran: Sokhan [In Persian] Rahbari, Mahdi (2006) Politics and Hermeneutics. Tehran: Kavir [In Persian] Sedgwick, Peter (2009) Descartes to Derrida, An Introduction to European Philosophy. Trans by Mohammad Reza Akhundzadeh. 2nd ed. Tehran: Ney [In Persian] Shafiei Kadkani, Mohammad Reza (2013) Language of Poetry in Sufi Prose. 2nd ed. Tehran: Sokhan [In Persian] Zarrinkoob, Abdolhossein (1987) Sea in Jug. Tehran: Elmi [In Persian] Zarrinkoob, Abdolhossein (2009) A Search in Iranain Sufism. Tehran: Amirkabir [In Persian]
Send email to the article author

Add your comments about this article
Your username or Email:

CAPTCHAXML   Persian Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Dezfoulian Rad M, Fallah Q A, Baloo F. Representation of “The Other” in Mathnavi Manavi. Half-Yearly Persian Language and Literature. 2020; 28 (88) :177-200
URL: http://jpll.khu.ac.ir/article-1-3807-en.html


year 28, Issue 88 (7-2020) Back to browse issues page
دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی Half-Yearly Persian Language and Literature
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4258