Journal archive for Google Scholar Robot!

Half-Yearly Persian Language and Literature

دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسیVolume 29, Number 90 (2021-7)


Stylistics of Ebtehaj LyricsBased on FunctionalLinguistics (The Verb-Based Approach)
سبک‌شناسی غزلیات ابتهاج براساس زبان‌شناسی نقش‌گرا (رویکرد فعل‌محور)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Inadequacy of Traditional Expression in the Analysis of Bidel’sPoeticImages
نارسایی بیان سنتی در تحلیل تصویرهای شعر بیدل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the Origins and Analyzingthe Images of Body and Soul in Naser Khosrow’s Works
جست‌وجو در سرچشمه‌های تصاویر جسم و جان و تحلیل آنها در آثار ناصرخسرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Studyof the Journey of the Hero Withinin the Story of Fereydoun
سفر قهرمان درون در داستان فریدون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pluralism,Corruptionor Moral Perfection (A Study of Two ContrastiveApproaches in Iranian and Indian Literary Tazkirahs)
کثرت‌اندیشی، فساد عقیده یا کمال اخلاقی (بررسی دو رویکرد متقابل در تذکره‌های ادبی ایران و هند)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Fall of Imagination against Legal Discourse: A Study of the Relationship between Legal Content and Form in the Constitutional Poetry
زوال خیال در مصاف مقال حقوقی؛ جستاری در فرآیند رابطه‌ صورت و محتوا در شعر مشروطیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Effects of Persian Language in Ancient Islamic Jurisprudence Texts
واکاوی جلوه‌های زبان فارسی در متون کهن فقه اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hagiographies in Transoxiana and the Process of Writing Khajegans’Doctrinein the Sixth to Eighth Centuries A.H.
پیرنامه‌های ماوراءالنهر و سیر مقامات‌نویسی طریقت خواجگان در قرون ششم تا هشتم هجری قمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monotheistic Images in Hadiqah al-Haqiqah and Mathnavi
تصویرهای توحیدی در حدیقه‌‌الحقیقه و مثنوی معنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Resistance of Subordinates against Power with Ideological Mechanism in Saadi’sBustan
مقاومت زیردستان در برابر قدرت با سازوکار ایدئولوژیک در بوستان سعدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of the Position of Lady Heroines in Practical Wisdom: The Case Study of Banu Goshasb-nameh Poems
تحلیلی بر جایگاه پهلوان‌بانوان در حکمت عملی با بررسی منظومه بانوگشسب‌نامه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Central Mapping of Conceptual Metaphors and Pictorial Schemas of the Words “Water” and “Fire” in Proverbs Derived from Persian Literature
واکاوی نگاشت مرکزی استعاره‌های مفهومی و طرح‌واره‌های تصویری واژه‌های «آب» و «آتش» در ضرب‌المثل‌های برآمده از ادب فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسنامه علمی مجله
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 89 (2020-12)


Investigating the Role of Persuasive Rhetorical Methods in Creating Suspense in Nezami’s Khosrow and Shirin
بررسی نقش شیوه‌های بلاغی اقناع در ایجاد تعلیق در خسرو و شیرین نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Representation of Iranian Myths in Persian Historical Books
بازنمایی اسطوره‌های ایرانی درکتاب‌های تاریخی فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Violence Against Women in the Fiction Literature of the 1940s Based on Four Novels (Showhar-e Ahou Khanom, Sang-e Sabour, Shazde Ehtejab, Suvashon)
بررسی خشونت علیه زنان در ادبیات داستانی دهه چهل با تکیه بر چهار رمان (شوهر آهوخانم، سنگ صبور، شازده احتجاب، سووشون)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Morphological Features of Persian and Arabic Nouns on the Literariness of Poetic Texts: The Case of Hafez’s Molamma’āt
بررسی تأثیر ویژگی‌های صرفی اسم فارسی و عربی در ادبیت متن شعری (با تکیه بر ملمعات حافظ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Multiplicity of Significations in Hazin Lahiji’s Ghazal Lyrics
تعدّد دلالت‌ها‌ در غزلیات حزین لاهیجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kerāmāt and Realities: The Kerāmāt Anecdotes and the Type of Reality
کرامات و واقعیات: حکایت کرامات و نوع واقعیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Look at the Motif of “Jām” in Hāfez’s Diwān
نگاهی تازه به بن‌مایۀ «جام» در دیوان حافظ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Grammaticalization of Linguistic Forms Derived from “Goftan”
دستوری‌شدگی صورت‌های زبانی مشتق از «گفتن»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dakhou Takes the Role of Psychotherapist: An Analysis of Dehkhoda's “Charand-o-Parand” Using Rogers’ Theory
دخو در نقش روان‌درمان‌گر: تحلیل چرند و پرند دهخدا با استفاده از نظریۀ راجرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Image of the Main Character in the Short Stories of Houshang Golshiri after the Islamic Revolution
تصویر شخصیت اصلی در داستان‌های کوتاه هوشنگ گلشیری بعد از انقلاب اسلامی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Process of Formation and Transformation of Sufi Discourse (Relying on the Signifier of “Trust” in the Scholastic Sufi Texts)
بررسی فرآیند تکوین و دگردیسی گفتمان تصوف (با تکیه بر دال "توکل" در متون منثور متمکن صوفیه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abū Hayyān al-Tawhīdī: Beyond the Dual Opposition of Verse and Prose in the Islamic Literary-Rhetorical Tradition
ابوحیان توحیدی برفراز تقابل‌های دوگانه نظم و نثر در سنت ادبی- بلاغی اسلامی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسنامه علمی مجله
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 88 (2020-7)


A Socio-Cultural Analysis of Haj Sayyah Travelogue Based on Pierre Guiraud’s Theory of Social Semiotics
تحلیل اجتماعی-فرهنگی سفرنامه حاج سیاح برپایه نظریه نشانه‌شناسی اجتماعی پیـرگیرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nizami Ganjavi’s Shirin in a Fountain: An Influential, Romantic Image in Contemporary Persian Poetry
شیرین در چشمه نظامی گنجوی تصویری تأثیرگذار و رمانتیک در شعر معاصر فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monzavi in the “Path” of Hafiz: Areas of Hafez’s influence on Monzavi
منزوی در «زمین» حافظ زمینه‌های تأثیرپذیری منزوی از حافظ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Discourse Analysis of Golshiri’s “Khaneh-ye-Roshanan” Using Roger Fowler’s Theory
تحلیل گفتمانی داستان «خانه روشنان» گلشیری با استفاده از نظریه راجر فالر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feuilleton Writing in the Iranian Press (from the Outset up to the Year 1320SH)
پاور‌قی‌نویسی در مطبوعات ایران از آغاز تا سال 1320
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Representation of “The Other” in Mathnavi Manavi
بازنمایی «دیگری» در مثنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Genealogical Study of the Relationship Between “Literature” and “Education” in Iranian Modernity
بررسی تبارشناختی نسبت «ادبیات» و «تربیت» در تجدد ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Political Thought Manifested in Narrative Structure of Zayn-al-Akhbar by Gardizi
اندیشه سیاسی متجلی در ساختار روایتگری زین‌الاخبار گردیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Psychological Reading of Persian Proverbs Based on the Concepts in Reality-Therapy Regarding Effective and Ineffective Aspects of Behavior
خوانش روان‌شناختی اَمثال فارسی بر مبنای مفاهیم واقعیت‌درمانی (با تأکید بر رفتار مؤثر و نامؤثر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The analysis of text cohesive devices in some verses of Sanai’s Hadiqat al-Haqiqah
بررسی عوامل انسجام متن در شواهدی از حدیقه‌الحقیقه سنایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Application of Popular Culture in the Poetry of Quhestan Poets
بررسی زمینه‌های کاربست فرهنگ عامه در شعر شاعران قهستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Human’s cognitive errors and limitations in Rumi’s narrative with a look at epistemological traditions in philosophy
خطاها و محدودیت‌های شناختیِ انسان به روایتِ مولانا با نگاهی به سنت‌های معرفت‌شناسی در فلسفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 87 (2019-12)


The Role of Non-Verbal Relationship in Akhavan’s Poetry in Inducing Thought of Despair
نقش ارتباط‌های غیرکلامی شعر اخوان‌ثالث در القای اندیشه یأس و ناامیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Paradox in the Poetry of Hazin-e Lahiji
متناقض‌نمایی در شعر حزین لاهیجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Types of Sketch and Deployment of Allusion on Vertical Axis of Simin Behbahani's New Sonnets
گونه‌های طرح و گسترش تلمیح در محور عمودی نوغزل‌های سیمین بهبهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Semantic Study of the Pen name of Hafiz as a Central Metaphor
بررسی معنی‌شناختی تخلص «حافظ» به‌مثابه استعاره مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of Ruzegar-e Duzaxi-ye aghaye Ayaz in Light of the Critical Aesthetic of Frankfurt School
روزگار دوزخی آقای ایاز از منظر زیبایی‌شناسی انتقادی مکتب فرانکفورت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of Spiritual Intellect in Mystic Literature: The Case of Mathnavi
واکاوی مؤلفه‌های هوش‌ معنوی در ادب عرفانی با تکیه بر مثنوی مولانا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Language of Two Homologous Aesthetic Notions: Sufism and Surrealism
زبان دو انگاره زیبایی‌شناختی هم‌سان: تصوف و سوررئالیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rhetorical Similes in the Poetry of Shafiee Kadkani
تشبیه‌های تلمیحی در سروده‌های شفیعی کدکنی (م. سرشک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of the Actions and Characteristics of Hero-Pahlavans of Persian Tales and Comparing them with the Shahnameh
بررسی و تحلیل کنش‌ها و ویژگی‌های قهرمان‌ـ پهلوان در داستان‌های قهرمانی عامه فارسی و مقایسه آن با شاهنامه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Analysis of the Descriptive and Additional Compounds in Ghazaliat-e Shams
تحلیل ساختاری ترکیبات وصفی و اضافی نو در غزلیات شمس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qoto-al-Qolob Abutaleb-e-Makki: The Confluence of Two Scholarly and Insightful Discourse
قوت‌القلوب، ملتقای دو گفتمان دانشمندی و بینشمندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of the process of Creating the Meaning of Reality in Chobak’s Real and Naturalist Prose Style; The Case of “Why the Sea was Stormy”
بررسی فرآیند خلق معنای واقعیت در زبان نثر رئال-ناتورال چوبک با تکیه بر داستان «چرا دریا طوفانی شده بود»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 86 (2019-7)


Polyphony in Sange Sabour
چندصدایی در رمان سنگ صبور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of “the World as an Image” in the Narrative of “The story of Siavash” Using Genette’s Theory
کارکرد "تصویرپردازی دنیا" در سیر روایی «داستان سیاوش» با تأکید بر نظریه ژنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of Socio-Political Transformations on the Formation of the Image of “Utopia” in Mystical Poems
تأثیر تحولات سیاسی‌ـ اجتماعی بر شکل‌گیری تصویر "آرمان‌شهر" در شعر عرفانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Common Heritage of Iran and India in the Sassanid Era from Myth to History in Shahnameh by Firdowsi
بررسی تطبیقی میراث مشترک ایران و هند در عصر ساسانیان از افسانه تا تاریخ؛ به روایت شاهنامه فردوسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methods of Persuading the Reader in Golestan by Saadi
روش‌های اقناع مخاطب در گلستان سعدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Discursive Function of Place in "The Night when Sohrab was killed" by Bijan Najdi
کارکرد گفتمانی مکان در «شب سهراب‌کشان» بیژن نجدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Ideological Strategies of Shahnameh in Production of Iranian Superiority Discourse: A Case Study of “The Story of Rostam and Chengesh”
بررسی راهبردهای ایدئولوژیکی شاهنامه در تولید گفتمان برتری ایرانیان پیکره مطالعه‌شده: داستان رستم و چنگش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Hegelian Reading of the Philosophy of Iranian Mythological History in Firdowsi's Shahnameh, Focusing on the concepts of "Gods and Servants"
خوانشی هگلی از فلسفه تاریخ اساطیری ایران در شاهنامه فردوسی با تأکید بر گفتار «خدایگان و بنده»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring Four Major Codes of Mantig Al-Tayr and Risalat Al-Tayr
واکاوی چهار رمز اساسی منطق‌الطیر و رساله الطیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methods of Representing Implied Author and Implied Reader in GavKhuni and its Film Adaptation
شیوه‌های بازنمایی مؤلف پنهان و خواننده پنهان در بررسی رمان گاوخونی و فیلم اقتباسی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Perspectives into Rhetorical Structure of Simile in the Poems of Bidel Dehlavi
چشم‌اندازهای تازه ساختار بلاغیِ تشبیه در اشعار بیدل دهلوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Significance of the Metaphor of the Lion in Categorizing Mystic Concepts in Mulavi (A Study of Existing Examples in Ghazals from Divan Kabir)
جایگاه استعاره شیر در مقوله‌بندی مفاهیم عرفانی مولوی (بررسی نمونه‌های موجود در غزل‌های دیوان کبیر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 85 (2019-1)


The Classicist Approach of Yaghma Magazine toward Contemporary Poetry
رویکرد سنت‌گرای مجله یغما به شعر معاصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intellectual Links between Mawlānā Jalāl ad-Dīn and Sultan Walad in the Realm of Hadith Interpretation: A Case Study of Masanvi Manavi and Sultan Walad’s Masnavies
پیوندهای فکری مولانا جلال‌الدین و سلطان ولد در عرصه تأویل احادیث
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Borrowing the Verb “ast” and Its Varieties in Arabic Dialect of Sarab
قرض‌گیریِ فعل «است» و گونه‌های آن در گویش عربی سراب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Discourse Analysis of “The Prince and His Companions” in Kelileh and Demneh Based On Semio-Semantics
خوانش تحلیلی گفتمان «شاه‌زاده و یاران او» در کلیله و دمنه بر پایه نشانه ـ معناشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Fantastic and Superrealism in Kashf-Al-Asrar by Ruzbehan Baqli
فراواقع‌گرایی وهم‌انگیز در کشف‌الاسرار روزبهان بقلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of “Gol -o- Norooz” by Khwaju Kermani According to the Jungian Archetype of Individuation
تحلیل داستان گل و نوروز خواجوی کرمانی با تأکید بر فرآیند فردیت یونگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Structural Analysis of Musical Gnostic Prose works with an Emphasis on their Lyrical Contents
تحلیل ساختاری رسالۀ‌العشق‌های منثور با تکیه بر مضامین غنایی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reduplication in Persian Language and Literature
اِتباع در زبان و ادب فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Process of Individuation in the Story of Khosrow and Shirin (With Special References to the Character of Khosrow)
فرآیند فردیت در داستان خسرو و شیرین (با تکیه بر شخصیت خسرو)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tārīkh-i Jahāngushāy: The Discourse of the Power of Genghiz
تاریخ جهانگشا به‌مثابه گفتمان قدرت چنگیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analytic Study of the Implicit Meanings in Tangsir
تحلیل و بررسی دلالت‌های ضمنی رمان تنگسیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rhetorical Replica (Badal Bilaqi) and Its Variants in Hafez’s Sonnets
بدل بلاغی و انواع آن در غزلیات حافظ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Safīne, Majmūʻe, and Jong The Historical Transformations of a Literary Genre
سفینه، مجموعه، جُنگ تحولاتِ تاریخیِ یک نوع ویژه ادبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 84 (2018-9)


A Study of Colloquial Language in Jalal Al-e-Ahmad’s Fictions
بررسی مؤلفه‌های زبان عامیانه در داستان‌های جلال آل‌احمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of Determinism and Free-will in Persian Proverbs
بررسی زمینه‌های جبرباوری و اختیارگرایی در مثل‌های فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Al-Mutanabbi’s Poetic Presence or Experience-near
حضور شعری یا تجربه متنبی از نزدیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Crisis of Representation in Azadeh Khanoom and Her Author by Reza Baraheni
بحران بازنمایی در رمان آزاده‌خانم و نویسنده‌اش نوشته رضا براهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of the Function of Non-verbal Communications in Shahnameh
تحلیل مفاهیم و کارکرد ارتباطات غیرکلامی در شاهنامه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Gender in Production and Selection of Metaphors in Poems by Shamloo and Moshiri based on Discourse Theory of Metaphor
نقش جنسیت در ساخت و گزینش استعاره در اشعار شاملو و مشیری ازمنظر نظریه گفتمانی استعاره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Socioeconomic Status of Men in Laki "Moya" (An Elegiac Dirge)
موقعیت اجتماعی- اقتصادی مردان در «مویه» لکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reading Sohrab Sepehri's Poetry in Light of Heidegger’s Ontology
تحلیل اشعار سهراب سپهری ازمنظر هستی‌شناسی هایدگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Constitutionalist Satirists: the Makers of the Modern Iranian History
طنزپردازان مشروطه‌خواه: معماران تاریخ ایران جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Effect of Poetry on Decreasing Depression and Increasing Optimism
بررسی تأثیر شعر بر کاهش افسردگی و افزایش خوش‌بینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Representation of “Infertility Pain” in a Collection of Short Stories, Be Ki Salaam Konam?
جلوه‌های درد سترونی در مجموعه داستان به‌کی سلام کنم؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Classification of Metaphors from Jurjani's Viewpoint
طبقه‌بندی استعاره از دیدگاه جرجانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 83 (2018-3)


A Comparative Study of the Subjects and Contents of Iranian Constitutional Movement Poetry and JadidiehPoetry in Tajikistan
بررسی مقایسه‌ای موضوع و محتوای شعر مشروطه ایران و شعر جدیدیه تاجیکستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Interpretation and the Stories of Masnavi
ارتباط تفسیر و ساختار حکایت در مثنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The intellectual Simile in Tarikh-e-Vassaf
مشبهٌ‌به عقلی در تاریخ وصاف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Payam-e-Noor University Students' Attitudes to TwoPoems By Forouq Farokhzad and Ahmad Shamlou
سنجش نگرش دانشجویان به دو شعر از فروغ فرخزاد و احمد شاملو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Some Narratives about Iranian’s Battle with Mazandaran’s Demons in the Heroic Literature after Shahnameh
بررسی چند روایت از نبرد ایرانیان با دیوهای مازندران در متون پهلوانی پس از شاهنامه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Narratological Study of the Story of Siavash According to Van Leeuwen’s Model of Social Actors
تحلیل روایی داستان سیاوش براساس الگوی کنشگران اجتماعی ون لیوون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Motives of Otherness, Foregrounding, and BackgroundingIn Khayyam's Quatrains Based on Critical Discourse Analysis
تبیین انگیزه‌های برجسته‌سازی، حاشیه‌رانی و غیریت‌سازی در رباعیات خیام براساس تحلیل انتقادی گفتمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Satire of Death and its Representation in Shams Langaroudi’s Poetry
طنز مرگ و نمودهایی از آن در شعر شمس لنگرودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Narrating Anger and Fear in the Stories of Golestan and Kalileh and Dimneh
روایتگری خشم و ترس در حکایت‌هایی از کلیله و دمنه و گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

First Sufis and Jihad
صوفیان نخستین و جهاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Latent Aspect of Sensesand Hidden Visage of Words: A Study of the Role of Connotation in the Elucidation of Second Senses of Interrogative Literary Statements
وجه پنهان معنا و زبان پنهان واژه‌ها بررسی نقش یاری‌رسان دلالت‌های ضمنی در تبیین اغراض ثانوی گزاره‌های پرسشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critique of the Biographies of Ahli Torshizi
نقد و بررسی احوال منسوب به اهلی ترشیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Representation of Polyphony in Dr. Noon Loves His Wife More than Mussadiq
بررسی مصداق‌های چندصدایی در رمان دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Types of Irony in Masnavi
بررسی و تحلیل انواع برجسته و پرکاربرد آیرونی در مثنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 82 (2017-9)


Rewriting and Recreating in Bahram Beyzayi's Early Stories
انواع بازنویسی و بازآفرینی‌های‌ بهرام بیضایی از داستان‌های کهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Analysis of the Titles of the Two Poetical Collections, Akhavan's Zemestan and Al-Bayati's Al-Majd lil-Atfal va Al-Zeitoon, from a Romantic Perspective
عنوان‌شناسی تطبیقی نام‌سروده‌های دو مجموعه‌ «زمستان» اخوان و «المجد للأطفال و الزیتون» البیاتی از منظر مکتب رمانتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Element of Time in Varqa and Golshah by Ayyuqi from the Perspective of Gerard Genette
بررسی عنصر "زمان" در قصه ورقه و گلشاه از دیدگاه ژرار ژنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Five-Speech Acts in the Sepehri’s "Seday-e Pay-e Aab"
کنش‌های گفتاری پنج‌گانه در شعر «صدای پای آب» سپهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modernity and the Traditional Structure of Iranian Families Based on the Novel: Shohar-eAhoo Khanom
مدرنیته و ساختار سنتی خانواده ایرانی با تکیه بر رمان "شوهر آهو خانم"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Tarjoman al-Balaghah and Mahasen al-Kalam
بررسی تطبیقی ترجمان‌البلاغه و محاسن‌الکلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iranian Secret Thoughts: A Study of Iqbal Lahori’s Love of Iran on the Basis of Decoding a Couplet of one of His Ghazals
افکار پنهان ایرانیان: سیری در ایرانی‌گری اقبال لاهوری براساس رمزگشایی از یک بیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Archetypal Elements in Mahan Story in Nizami's Haft Peykar Based on Joseph Campbell's Monomyth Theory
عناصر کهن‌الگویی در داستان ماهان از هفت‌پیکر نظامی براساس نظریه تک‌اسطوره کمپبل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying and Analyzing the Function of Metadiscourse in Nima Youshij' Letters
بررسی و تحلیل کارکرد پادگفتمانی نامه‌های نیما یوشیج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation and Analysis of the Origin of the "Tree Motif" in the Works of Naser Khosrow
جست‌وجو در سرچشمه‌ها و تحلیل "بن‌مایه درخت" در آثار ناصرخسرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intertextual Reading of Mathnavi Taghdis and Mathnavi Maanavi Based on the Theory of Genette’s Transtextuality
خوانش بینامتنی حکایت‌های طاقدیس و مثنوی معنوی برمبنای نظریه ترامتنیت ژنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Language and Narration in the Story of “An Indian in Astara”
بررسی زبان و روایت در داستان «یک سرخ‌پوست در آستارا»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attar’s Portrait in the Introduction of Mantiqu't-Tair
فراز و فرود عطار در مقدمه منطق‌الطیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Other in the Thoughts and Works of Naser Khosrow
"دیگری" در اندیشه و آثار ناصرخسرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 81 (2017-3)


Allegory: Structure, Interpretation and Polysemy
داستان تمثیلی؛ ساختار، تفسیر و چندمعنایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Analysis of the Economic Discourse in Khaqani Shirvani’s Poems
تحلیل انتقادی گفتمان اقتصادی اشعار خاقانی شروانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Binary Oppositions in the Lyrics of Attar Neishabouri
تقابل‌های دوگانه در غزلیات عطار نیشابوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Parvin Etesami’s Poetry and Yousef Etesam al-Molk’s Works
بررسی انطباقی شعر پروین ‌اعتصامی و آثار یوسف اعتصام‌الملک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Role of Repetition of Music in the Nimayee Poems of Akhavan Sales
بررسی نقش تکرار در موسیقی سروده‌های نیمایی مهدی اخوان‌ثالث
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of the Signs of Growth and Decay in the Characters of Fereydoun and Zahhak from the Viewpoint of Erich Fromm
تحلیل نشانه‌های رشد و تباهی در شخصیت فریدون و ضحاک از دیدگاه اریک فروم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of "Khetab be Parvane ha" from the Perspective of Persian Grammar
بررسی خطاب به پروانه‌ها ازمنظر دستور زبان فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hojviri’s Epistemological Viewpoints in Kashf al-Mahjub on Monotheism and Divine Vision
دیدگاه‌های معرفت‌شناختی هجویری در کشف‌المحجوب درباره توحید و رؤیت الهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Discovery and Development of a Style-Making Figure
کشف و تکامل صناعتی سبک‌ساز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Inflectional “-y” at the End of of Imperative Verb in Middle (Dari) Persian
"یای" پایانی فعل امر در فارسی دری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Psychological Function of Colour in Khaqani's Elegies for His Son
کارکرد روان‌شناختی عنصر رنگ در مراثی خاقانی برای فرزندش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of the Different Speech Representation Categories in Persian Stories before and after the Translation Movement Qajar Era
تحلیل شیوه‌های گوناگون بازنمایی گفتار در داستان‌های فارسی قبل و بعد از نهضت ترجمه در عصر قاج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 80 (2016-8)


Psychological Analysis of Kiumarth Myth in the Light of the Personality Psychology of Jung
تحلیل اسطوره کیومرث براساس نظریه روان‌شناسی شخصیت یونگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Metonymic Pole of Sufi Prose Language with Emphasis on Shams-e- Tabrizi’s Essays
قطب مجازی زبان نثر صوفیه با تکیه بر مقالات شمس ‌تبریزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of the Deep Structure of Malekan-e- Azab and Its Relationship with the Author’s Techniques
تحلیل ژرف‌ساخت رمان ملکان عذاب و تبیین پیوند آن با شگرد نویسنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Function of Laughter in Shahnameh in the Light of Bakhtin’s Theory
تحلیل کارکرد خنده در شاهنامه براساس نظریه باختین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Elements of Feminine Writing in Sepedeh Shamlu’s Novel Sorkhi-e-to az man (“Your Redness Is Mine”)
مؤلفه‌های نوشتار زنانه در رمان سرخی تو از من
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Khaghani in the Domain of Elegy
خاقانی در قلمرو مرثیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Conceptual Metaphor of Jamal (Beauty) in Shams’ Lyrics
تحلیل شناختی استعاره مفهومی ‌«جمال» در مثنوی و دیوان شمس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Music in the Choice of Words in Nafsat -al-Masdoor
نقش موسیقی در گزینش واژگان‌ِ نفثه‌المصدور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

“Amir-e- dad”: A Governmental Position in Some of Persian Literary and Historical Texts
امیر داد: منصبی دیوانی در تعدادی از متون تاریخی و ادبی فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fantastic Realism in “The City which Died under Cedar Trees”
بازتاب رئالیسم وهمی در رمان شهری که زیر درختان سدر مرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interrogations and Their Secondary Purposes in Saadi's Ghazals
پرسش و اغراض ثانویه آن در غزلیات سعدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Resistance in the Works of Mohammadreza Mirzadeh Eshghi and Percy Bysshe Shelley with Regard to the Reign of Terror in Persian and English Literature
مقاومت در آثار محمدرضا میرزاده عشقی و پرسی بیش شلی با نگاهی به دوره شکست و وحشت در ادبیات فارسی و انگلیسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 79 (2016-2)


An Analysis of the Subject of 'Omission and Mention' in Persian Books of Semantics
نقد و تحلیل مبحث حذف و ذکر در کتاب‌های فارسی علم معانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Women's Identity in Fariba Wafi's Collection of Short Stories Even when We Laugh in the Light of Fairclough's Critical Discourse Analysis
بازنمود هویت زنانه در مجموعه داستان حتی وقتی می‌خندیم فریبا وفی با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the New Trends in Writing Novel in Afghanistan (Since the Coup of 7th of Sur (April), 1357/1978)
بررسی گرایش‌های نوظهور در رمان‌‌نویسی افغانستان (بعد از کودتای 7ثور 1357 ه‍.. ش. تاکنون)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Postcolonial Narratological Reading of Immigration Persian Literature
بررسی و تحلیل متون مهاجرت فارسی با رویکرد روایت‌شناسی پسااستعماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Morphology of Joseph’s (pbuh) Tale in the Translation of Tafsir-e-Tabari
ریخت‌شناسی قصه حضرت یوسف(ع) در ترجمه تفسیر طبری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Question Types and Their Functions in Nasir-Khosrow’s Poetry
پرسش از پرسش گونه‌ها و کارکرد پرسش در دیوان حکیم ناصرخسرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fundamental Doubts about the Criteria of Allusion Identification
تردیدهای بنیادین در معیارهای شناخت کنایه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rumi and the Hopeful Satan
مولانا و ابلیس امیدوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Qeysar Aminpour’s Intellectual-Emotional Metamorphosis in the Context of Interrogative Statemen
بازشناسی دگردیسی فکری ـ عاطفی قیصر امین‌پور در بستر گزاره‌های پرسشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

William Wordsworth and Nima Youshij: Life, poetry and Thought’s Affinities in Two Romantic Poets
ویلیام وردزورث و نیما یوشیج: پیوندهای زندگی، شعر و اندیشه دو شاعر رمانتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 78 (2015-6)


An Analysis of Saedi's Khanehay-e Shahr-e Rey Based on Brecht’s Theory
تحلیل برشتی از داستان خانه‌های شهر ری غلامحسین ساعدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Semi-Hindi style in Fazel Nazari poems
هندی‌وارگی در اشعار فاضل نظری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Process of Individuation in the Story of Rostam and Sohrab (According to the character of Sohrab)
فرآیند فردیت در داستان رستم و سهراب بر پایه شخصیت سهراب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Another Glance at Conjunctive
نگاهی دوباره به اضافه اقترانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Structural and Thematic Analysis of the Titles of M. Sereshk's Poems (An Analysis of A Mirror for Sound)
بررسی ساختاری- محتوایی عنوان‌های شعری م. سرشک در کتاب آیینه‌ای برای صداها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Wisdom of Light God’s Essence and Attributes in Hakim Sanāyi’s View
حکمت روشنایی: ذات و صفات خداوند در نظرگاه حکیم سنایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Reflection of the Forgotten Ceremony of "Falling into a jar" in Persian Tales and Images
بازتاب آیین فراموش‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of the Semantic-Fields of Rabe’e Bent-e Ka’b-e Ghozdari’s Extant Poems
 تحلیل حوزه‌های معنایی اشعار باقی‌مانده از رابعه بنت کعب قزداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 77 (2014-12)


Ferdowsi’s Choice of Diction and Its Role in Encouraging Anticipation and Listening to the Public Reading of Shahnameh
واژه‏گزینی فردوسی و نقش آن در انتظارآفرینی و گوش‏سپاری به شاهنامه‏خوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Process of the Development of the Heroes’ Characters in the Seven Adventures of Rostam and Esfandiar in the Light of Jungian Theory
نقد و بررسی روند تکامل شخصیت قهرمان در هفت‌خان رستم و اسفندیار بر اساس نظریه‌ی یونگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

From the Narrator Addressee to the Narrative Addressee (With a Glance at the narratives of Shahnameh)
از مخاطب راوی تا مخاطب روایت (با تأملی در روایت‌های داستانی شاهنامه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Story of Sufra in Ferdowsi's Shahnameh and the Sources of the Islamic Era
تأملی بر سرگذشت سوفرا در شاهنامه فردوسی و منابع دوره اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Symbolic Meaning of the Flags of Kings and Heroes in Shahnameh
نشان‌وارگی درفش‌های شاهان و پهلوانان در شاهنامه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Discourse Analysis and Discourse of Satire in Shamlou’s “The Last Word”
تحلیل گفتمان و گفتمان طنز در شعر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Psychological Reading of Houshang Moradi Kermani’s “Esmaeil-e-Shoja”
خوانشی روان‌شناختی از داستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Combatant Beloveds in Romances and Folkloric Legends
معشوقان جنگجو در منظومه‌های عاشقانه و افسانه‌های عامه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Metaphor in the View point of Jorjani and Sakaki
استعاره در آرای جرجانی و سکاکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Time and Narrative in Shab-e Hol
زمان و روایت در رمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zarrin-gabā Nāmeh, an Unknown Heroic Poem
زرّین‌قبانامه: منظومه پهلوانی ناشناخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 76 (2014-5)


Theological Insights "Payndany" (Intercession) in Persian Poetry
بینش کلامیِ پایندانی در شعر فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Three Romantic Narratives from Two Territories. "Zal & Roodabeh", "Bijan & Manijeh", "Romeo & Juliet" Based On Narratology Theories and Discourse Analysis
سه روایت عاشقانه از دو سرزمین زال و رودابه، بیژن و منیژه، رومئو و ژولیت بررسی روایت‌شناختی‌ و تحلیل گفتمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Painting of the Astronomical Principles in the Poetry of Anvari
کیفیت تصویرپردازی از احکام نجوم در سخن انوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Ontological Metaphors in the Songs of Southern Khorasan
بررسی استعاره هستی‌شناختی در کارآواهای خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Madness of Shibli asa Masque
جنون شبلی به‌مثابه نقاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Psychological Analysis of Vocation and Demand and Their Role in the Initiation of the Hero
تحلیل روان‌شناختی دعوت و طلب و نقش آن در آشناسازی و تشرّف قهرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation of Language and Gender in Shabhaye Tehran
رابطه زبان و جنسیت در رمان شب‌های تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 75 (2013-12)


A Study of SomePrepositionsin Hebrew-PersianLiterature
بررسی برخی حروف اضافه در متون فارسی- عبری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Slaves in Persian Poetry Investigation of Allegorical Tales about Slaves from Sanai to Qasim Anwar
تمثیل زنگیان در شعر پارسی (بررسی حکایت‌های تمثیلی زنگیان از سنایی تا قاسم انوار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Daqayiq al-Shi’r and Its Composer Based on a New-found Manuscript
دقایق‌الشعر و مؤلف آن برپایه تحریری تازه‌یاب از کتاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In-group and Out-group Criticism (Bahar and Eghbal- Bahar and Rafat)
نقد درون‌گروهی و برون‌گروهی (بهار و اقبال ـ بهار و رفعت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Focal Spectrums in the Tragedy of Rostam and Esfandiyar
طیف‌های کانونی در تراژدی رستم و اسفندیار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reflection of the Elements of Realism in Showhar-e- Ahoo Khanom
بازتاب مؤلفه‌های مکتب رئالیسم در رمان شوهر آهوخانم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Diacritical Point in Reading a Word and Its effect on Defining the Meaning of the Poems of Hafiz
نقش یک نقطه در قرائت کلمه و تأثیر آن در سوق معنای شعر حافظ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 74 (2013-6)


Aesthetic Criticism of Colorsin the Poetry of FarzanehKhojandi, the Poet of Colors
نقد زیبایی‌شناختی رنگ در شعر فرزانه خجندی‌ شاعر رنگ‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sequences, Relations, Functions in Short Story
پی‌رفت‌ها، رابطه‌ها، کارکردها در داستان کوتاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Binary Oppositions in the Ghazals of Hafiz
بررسی تقابل‌های دوگانه در غزل‌های حافظ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rumi’s Interaction with the Political Institutions of Power in Konya
تعامل مولانا جلال‌الدین بلخی با نهادهای سیاسی قدرت در قونیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Place of "Showhar-e-Ahoo Khanom" Novel in Iranian Fiction
جایگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Effect of Gender on the Use of Simile and Metaphor in the Poetry of Contemporary Women Poets
بررسی تأثیر جنسیت‌ بر کاربرد تشبیه‌ و استعاره‌ در شعر زنان شاعر معاصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 73 (2012-10)


About “KabkShekastan”
درباره «کبک‌شکستن»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Additive, Adversative and Causative Connectives in Text Cohesion
نقش عوامل ربط غیرزمانی در انسجام متن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aesthetic Analysis of the Phonetic Structure of QaysarAminpour’s poetry
تحلیل زیبا شناختی ساختار آوایی شعر قیصر امین پور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of the Meaning of Symbols in Classical Literature and Ahmad Shamlu’s Poetry
بررسی تطبیقی دلالت معنایی نمادها در ادبیات کلاسیک و اشعار احمد شاملو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modern Techniques of Intellectual Reaction in ShazdeEhtejab
بررسی تکنیک‌های مدرن انعکاس ذهن در رمان شازده‌احتجاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hafez and Norm-breaking in Form and Content of the Ghazal
حافظ و خلاف‌عادت در صورت و معنی غزل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 72 (2012-6)


Historical Issues of Dependency Nominal Phrases in Tarikh-e-Balámi
تحلیل گروه‌های اسمی وابستگی از منظر دستور تاریخی در تاریخ بلعمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Forbidden Fruit in Contemporary Poetry (Twenty Outstanding Poets from Nima to the Present
میوه ممنوعه در شعر معاصر (بیست شاعر برجسته از نیما به بعد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Necessity of Re-correction of Terjemah Tafsir Tabari
ضرورت تصحیح مجدد ترجمه تفسیر طبری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Deconstructive Analysis of Two Stories by Bizhan Najdi
نقد شالوده‌شکنانه دو داستان از بیژن نجدی (روز اسب‌ریزی و شب سهراب‌کشان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Addressing Factor in Saadi's Poetry
عنصر خطاب در غزل سعدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Necessity of a New Correction of Khaghani's Arabic Poems
ضرورت تصحیح مجدّد اشعار عربی خاقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 71 (2011-12)


A Structuralist Critic of the Seven Ordeals Myth in Epics
بررسی ساختاری خان و هفت خان در شاهنامه و اسطوره‌ها و حماسه‌های دیگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Exploratory Study of Stylistic and Lexical Features of Javame Ahkam Alnojoom
بررسی ویژگی‌های سبکی و واژگانی کتاب جوامع احکام‌النجوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Psychological Analysis of the Symbols and Archetypes in Kerm-e- Haftvad Story of Firdausi's Shahname
تحلیل روان‌شناختی نمادها و کهن‌الگوها در داستان کرم هفتواد شاهنامه فردوسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Semantic-Intentional Roles of Interrogative Sentences in Shams's Ghazals
بررسی نقش های معنایی‌ـ‌ منظوری جملات پرسشی در غزلیات شمس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Formalistic Approach to Gheisar's Poetry from the Perspective of Deviation from Norms
رویکردی صورتگرایانه به شعر قیصر از منظر هنجارگریزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 70 (2011-4)


A Comparative Study of Figures of Speech in Poems by Hossein Monzavi and Gheisar Aminpour
بررسی و مقایسه صورخیال در شعر حسین منزوی و قیصر امین‌پور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mythicization of Time in Shahriyar Mandanipour’s Short Stories
اسطوره ای‌شدن زمان در چند داستان کوتاه شهریار مندنی پور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Irony Versus Farsi Literary Figures of Eloquence
مقایسه آیرونی با صناعات بلاغی فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Imaginary Miracles in Sufism
کرامت های تخیلی در تصوّف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of Savushun Novel in Terms of Elements of Epic
تحلیل رمان سووشون از منظر عناصر حماسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Archetypes in the Story of 'One Thousand and One Nights': The Story of Jozar
کهن‌نمونه‌ها در داستانی از هزارویک شب (حکایت جوذر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 69 (2010-12)


Psychological analysis of Hermann Hesse's"Siddhartha"story
تحلیل روان‌کاوانه داستان «سیذارتا» اثر هرمان هسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Analysis of the Definitions of Sufism and Mysticism
نقد و تحلیل تعاریف صوفی و تصوف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Reflection of the Events of the Time on Dehkhoda’s Versifications
بازتاب وقایع روزگار بر سروده های دهخدا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rhythmic Defamiliarization in Naser Khosrow's Poetry
آشنایی زدایی وزنی در قصیده های ناصرخسرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Functions of mubads in Shahnameh
خویشکاری های موبدان در شاهنامه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Nonverbal Communication in Beyhaqi’s Narration of Hanging of the Hasanak Minister
تحلیل روابط برون‌زبانی در روایت بیهقی از بردارکردن حسنک وزیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of “the Voice of Narrator” and “Focalization” in Houshang Golshiri’s Shazdeh Ihtejab
بررسی و تحلیل دو مؤلّفه «صدای راوی» و «کانونی‌شدگی» در شازده احتجاب گلشیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 68 (2010-7)


Revisiting exclusivity in rhetorics of Persian sources
بازنگری مبحث قصر در منابع فارسی علم معانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Desire at ::union:: moment in mystical states
شوق و اشتیاق در عین وصل در احوال عرفانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Persian text translations on appreciation of Iranian history and culture in France
تأثیر تاریخ ترجمه متون فارسی بر فرهنگ فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the concept of eternal from mystics’ perspective
بررسی مفهوم الست از دیدگاه عارفان (تا قرن هشتم ه‍..ق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Non- narrative structures in the contemporary Poetry of the Persian literature
شعر معاصر و چهار فرم غیرروایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gheseh Shahre Sangestan: A Myth of Defeat
قصه شهر سنگستان: اسطوره شکست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Logocentricm in the Persian literature
کلام‌محوری در ادب پارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 67 (2010-5)


A Semiotic Study of the First Social Novel of Iran
نشانه‌شناسی اولین رمان اجتماعی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Reflection of Herbage Mythical Beliefs in Ferdosi's Shahnameh
بازتاب باورهای اساطیری رستنی‌ها در شاهنامه فردوسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

National Literature and the Significance of its Revisiting
ادبیات ملی و ضرورت بازتعریف آن زبان: بازتاب زمان، فرهنگ و اندیشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shia’s kalam in the irfan of Bayazid Thani
کلام شیعی در عرفان بایزید ثانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of the Bilateral Effect of Arab, Arabian Language, and Persian Poetry in Early Hijri Centuries
بررسی تأثیر و تأثر متقابل عرب و زبان عربی و شعر فارسی در قرون نخستین هجری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Structuralist analysis on AmirArsalan story
تحلیلی ساختگرایانه بر قصه امیرارسلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of Cohesion and Coherence in a Ghazal by Hafez from a Systemic Functional Linguistics Viewpoint
تحلیل انسجام و پیوستگی در غزلی از حافظ با رویکرد زبان‌شناسی نقش‌گرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 66 (2010-3)


A Study of the Position of Fantastic Literature in Contemporary Literature of Russia based on My Father is an Antibiotic by Sergei Vasilivich Lokiyanenko
جایگاه ادبیات تخیلی (فانتاستیک) در ادبیات معاصر روسیه بر اساس داستانی از لوکیانینکو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A morphological study of "Bizhan and Manizhe” Story of Ferdowsi's Shahnameh based on Vladimir Propp's Theory
بررسی ریخت شناسانه داستان «بیژن و منیژه» شاهنامه فردوسی بر اساس نظریه ولادیمیر پراپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dominance and manipulation of structure
وجه غالب و بازی ساختار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural and semantic deviation from identical rhyme as reflected in Khaghani's qasides (odes)
هنجارگریزی‌های خاقانی در ردیف قصاید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Reflection of Astronomical Terms and Beliefs in Khaghani’s Imagery
بازتاب علم نجوم در شگردهای تصویرگری خاقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seif-e- Esfarangi Being Influenced by Khaqani
سیف اسفرنگی و اثرپذیری وی از خاقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tabriz, Magnificence of Heaven, Radiance of Empyrean (An Interpretation of one verse of Mowlana’s Mathnavi)
تبریز، شعشعه عرش، فرّ فردوسی (تحلیل یک بیت از مثنوی مولوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 65 (2009-11)


Reflections on Functions of Magic in Ancient Magical Tales
بازتاب و کارکردهای سحر و جادو در افسانههای سحرآمیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patterns of Clothing in Khosrow & Shirin of Nezami
الگوی پوشش در داستان خسرو و شیرین نظامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Historical Background and Theoretical Bases of Pure writing
پیشینه تاریخی و مبانی نظری سره‌نویسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Early Mystics’ Approach to Reason
تعامل صوفیه نخستین با عقل؛ از آغاز تا اواخر قرن پنجم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Image of Del (heart) in Nezami -e-Ganjavi’s Makhzan-al-asrar
تصویر دل در مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reflections on Khavari Shirazi’s Life and Poems
تأملی در زندگی و شعر خاوری شیرازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Structure of Constructs
ساختارِ ساختارها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 64 (2009-6)


A Critical study on Attributing Hafiz to Malamat Faction
نقدی بر انتساب حافظ به طریقه ملامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mohammad Ibn-Fadl: A Little Known Mystic of Malamat
محمّدِ فضل، ملامتی ِگمنام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Aesthetic Principles of Realism
مبانی زیبایی‌شناختی رئالیسم سوسیالیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of Anushirvan and Bozorgmehr’s Pieces of Advice and their Influence on Sa'di's Golestan
تأثیر پندهای انوشروان و بزرگمهر در گلستان سعدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Why did Baqdad Mystical School Adhere to Religion's Order?
علل پای‌بندی پیروان مکتب عرفانی بغداد به رعایت شریعت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Magic Realism in Qolamhossein Saedi's Fictions
بازتاب رئالیسم جادویی در داستان‌های غلامحسین ساعدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Principle of Saint – Ship in Attaarrof, Kashf-ul-Mahjub and Mesbah-ul-Hedaya
بررسی اصل ولایت در سه کتاب التعرّف، کشف‌المحجوب و مصباح‌الهدایه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 62 (2008-11)


Simile in Sepehri's Poems
تشبیه در شعر سپهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Status of Heart in Mathnavi
جایگاه دل در مثنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Struggle between Shadow and Consciousness in Nezami's "Kheir & Shar"
کشمکش سایه و خودآگاه در داستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Role of Narrator and Audience in Suffi's Dreams
نقش راوی و مخاطب در قصه‌های خواب صوفیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A linguistic Analysis of a Letter from Beyhaqi
تحلیل متن نامه‌ای از تاریخ بیهقی با رویکرد معنی‌شناسی کاربردی «نامه سران تگیناباد به امیر مسعود»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Significance of Ambiguity in literature
ارزش ادبی ابهام از دو معنایی تا چندلایگی معنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prosodic Characteristics of Soltan Valad's Diwan
ویژگی‌های عروضیِ دیوان سلطان وَلَد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 60 (2008-7)


The Social backgrounds of the defeat of the Sasanian's Emperor
زمینه‌های اجتماعی فروپاشی حکومت ساسانی بر اساس شاهنامه فردوسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Criticizing and analyzing the method used by Saeed Nafisi for correcting Persian Classic Literary Texts
نقد و تحلیل شیوه سعید نفیسی در تصحیح متون ادبی کلاسیک فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The wind and wine (A structural analysis of a poem by Maolavi)
باد و باده (تحلیل ساختاری غزلی از مولوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dialogue in Shahname
گفت‌وگو در شاهنامه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Structural analysis of Ayyuqi's Varaqeh - o - Golshah’s plot
تحلیل ساختاری طرح داستان ورقه و گلشاه عیوقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sa'di’s rhetorical views based on his Qasidas (odes)
دیدگاه‌های کلامی سعدی بر بنیاد قصاید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of economic evolution and Industry development in Shahname
بررسی تحولات اقتصادی و میزان رشد صنایع در شاهنامه فردوسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evolution of an Image
تکامل یک تصویر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 55 (2007-3)


"Nation" in Constitution Age Poetry
وطن در شعر مشروطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shahname and Bragging in the Battle Field
رجزخوانی در شاهنامه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Towards Arabic & Persian Romanticism : Resemblances between Appolo and Sokhan
سخن و آپولو (دو نشریه ادبی جریان‌ساز در ایران و مصر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical study on the States, Works, and Speeches of Khaje Yousef-e Hamedani
خواجه یوسف همدانی (بررسی انتقادی احوال و آثار و روایات)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Paradoxes of Sufism and its expositions
شطح: سرریزهای روح بر زبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Why is Nima called "Ai Adamha" Poet ?
چرا نیما را شاعر «آی آدم‌ها» می‌نامند؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Reflection on Khaghani Shervani's "Taq-e Kasra" Qasida
درنگی بر ایوان مدائن خاقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 53 (2006-9)


سبک‌سنجی نقد و بررسی شیوه آماری کیوسام در انتساب یک اثر
سبک‌سنجی نقد و بررسی شیوه آماری کیوسام در انتساب یک اثر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هنجارگریزی اجتماعی در زبان صوفیه
هنجارگریزی اجتماعی در زبان صوفیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرافکنی و شخصیت‌بخشی در شعر حافظ
فرافکنی و شخصیت‌بخشی در شعر حافظ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هفت‌پیکر نظامی و نظیره‌های آن
هفت‌پیکر نظامی و نظیره‌های آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پژوهشی‌ در مکتوبات‌ شرف‌الدّین‌ مَنْیَری‌
پژوهشی‌ در مکتوبات‌ شرف‌الدّین‌ مَنْیَری‌
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اشتقاق در زبان فارسی
اشتقاق در زبان فارسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سه ترجمه از یک غزل حافظ
سه ترجمه از یک غزل حافظ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cover and ID of Journal
شناسنامه علمی مجله
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 47 (2005-9)


Everyone Made Friends with me on the Basis of his own Impression of me
هر کسی از ظن خود شد یار من
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Taaviz in Khaghani's Poems
تعویذ در شعر خاقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Reflection on the Foreigners' Political Interference in Iran in Bahar's Divan
بازتاب حضور سیاسی بیگانگان در دیوان محمدتقی بهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Allegory Nature, Types and Function
تمثیل ماهیت، اقسام،‌ کارکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A Study of Hafez's Revisions and Manipulations in His Own Poetry
به که سخن دیرپسند آوری پژوهشی در بازنگری‌ها و دست‌کاری‌های هنری حافظ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Mirzadeh Ishghi and Revolutionary Romanticism
میرزاده عشقی و رمانتیسم انقلابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Azraqi, the innovative eulogizer
ازرقی، نوآور ستایش‌گر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Mathnavi and the Technique of Intersectional Narration
مثنوی و اسلوب قصه در قصه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 12, Number 45 (2004-11)


The Sociology of the Modern Persian Novel
جامعه‌شناسی رمان معاصر فارسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Zolf-e-Tabdar-e-Hafez
زلف تاب‌دار حافظ به‌گزینی‌های حافظ در پیوند با «زلف»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Mirror and Chang (Harp) in Rumi's Language
آینه و چنگ در زبان مولوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

An Overview of Mystic Poetry after Rumi
قاصر از معنی نو، حرف کهن بررسی اجمالی شعر عرفانی پس از مولوی (نیمه دوم قرن هشتم و نیمه نخست قرن نهم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Ta‘vil (Hermeneutics): A New Look
نگاهی نو به تأویل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles